01 آذر 1396

باباطاهر :

کی برزیگری نالون در این دشت/ به چشم خون فشان آلاله می کشت/ همی گشت و همی گفت ای دریغا/ که باید کشتن و هشتن در این دشتتمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©