30 آبان 1398

مقالات فارسی

  1. سهیل سبحان اردکانی، سیمین دخت صدری، سعید جامه بزرگی، ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای با روش اسپکتروفتومتری ( مطالعه موردی : قارچ خوراکی)، بهداشت غذایی، دوره 3، شماره 3 ، پیاپی 11 ، پاییز92
  2. سمیه عبدی، دکتر سهیل سبحان اردکانی، دکتر سعید جامه بزرگی، ارزیابی باقیمانده قارچ کش بنومیل در قارچ خوراکی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان سال 1393، مجله علمی دانشگاهی علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، دوره22، شماره2، شماره مسلسل76، تابستان1394
  3. سهیل سبحان اردکانی، مریم یونسیان، سعیدجامه بزرگی، ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای ( مطالعه ی موردی: کدوسبز)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 18، شماره 3 ، پاییز95
  4. بیتا عابدی راد ، علی اکبر طرلانی، سعید جامه بزرگی، علی نیازی, سنتز نانو – ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از سورفکتانت و بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین, پذیرش : پژوهشهای کاربردی در شیمی، سال 11، شماره 4، زمستان 1396
  5. سهیل سبحان اردکانی؛ سحر عرفی یگانه؛ سعید جامه بزرگی بررسی غلظت باقی‌مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در آب رودخانه عباس آباد همدان در سال 1393، ، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1394
  6. سهیل سبحان اردکانی؛ فرشته پی نبر؛ مهدی ریاحی خرم؛ سعید جامه بزرگی، بررسی کارایی تالاب مصنوعی سطحی حاوی گیاه نی در حذف برخی پیراسنجه های شیمیایی فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1394
  7. سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره بهارمستیان؛ سعید جامه بزرگی، بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

This post is also available in: English

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©