01 مرداد 1397

مقالات فارسی

  1. سهیل سبحان اردکانی، سیمین دخت صدری، سعید جامه بزرگی، ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای با روش اسپکتروفتومتری ( مطالعه موردی : قارچ خوراکی)، بهداشت غذایی، دوره 3، شماره 3 ، پیاپی 11 ، پاییز92
  2. سمیه عبدی، دکتر سهیل سبحان اردکانی، دکتر سعید جامه بزرگی، ارزیابی باقیمانده قارچ کش بنومیل در قارچ خوراکی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان سال 1393، مجله علمی دانشگاهی علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، دوره22، شماره2، شماره مسلسل76، تابستان1394
  3. سهیل سبحان اردکانی، مریم یونسیان، سعیدجامه بزرگی، ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای ( مطالعه ی موردی: کدوسبز)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 18، شماره 3 ، پاییز95
  4. بیتا عابدی راد ، علی اکبر طرلانی، سعید جامه بزرگی، علی نیازی, سنتز نانو – ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از سورفکتانت و بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین, پذیرش : پژوهشهای کاربردی در شیمی

This post is also available in: English

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©