30 آبان 1398

طرح های پژوهشی

ردیفعنوان طرح پژوهشیمرجع تصویب طرحتاریخ پایان پژوهش
1بررسی ساختار و سهم انرژی رزونانسی در تغییر پیکربندی پلی‌ان‌های انباشته خطی با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFTدانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك1384/12/1
2مطالعه ساختار، ماهیت پیوند و رفتار انرژیتیکی ایزومرهای ظرفیتی بنزن، هگزاسیلابنزن، هگزاژرمابنزن، هگزا استا نابنزن با استفاده از روش‌های محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل N1CS و AIMدانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك1385/6/6
3بررسی ساختار و خواص صورت‌بندی سیکلونونا 1و3و6- تری ان تمام سیس و سیکلووکا 1و3و5 تری ان تمام سیس با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومیدانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك1385/11/15
4بررسی ساختار و خواص صورت‌بندی سیکلونونا 1و3و6- تری ان تمام سیس و سیکلووکا 1و3و5 تری ان تمام سیس با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومیدانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك1385
5مطالعه QSAR بعضی از ترکیبات آلی توسط روش‌های محاسباتی مکانیک کوانتومی abinitio و DFT و روش‌های کمومتریکسدانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك1389/9/12
6مطالعه اثرات آنومری در ساختار و رفتار صورتبندی 2-هالو-تتراهیدروتیوپیران S-اکسید (هالوژن=فلوئور،کلر، برم، ید) با استفاده از محاسبات مكانيك كوانتومي آغازين، Hybrid-DFT و تحليل‌NBOدانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان1389
7بررسی اثر روزنانس در پایداری و تفکیک دی‌بوران و آنالوگ‌های حاوی گروه بور با استفاده از روش‌های محاسباتی مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل NICSو NMRدانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان1390
8بررسي هيدروژن ردائي 1و2-دي هيدروپيريدين با استفاده از روشهاي مكانيك مكانيك كوانتومي و تحليلهاي ASE and NBOدانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان1391

This post is also available in: English

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©