ردیفنام و نام حانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاعاستاد راهنمااستاد مشاور
1هادی اسفندیاریسنتز, تعیین ساختار وشناسایی کمپلکسهای فلزات واسطه با لیگاند 2و6- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و مشتقات آن
مطالعه تئوری کنفور ماسیون های لیگاند2و6- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید ولیگاند 2و6- پیریدین دی کربوکسی آمید
‏‏7/4‏/1391سعید جامه بزرگیداود نوری شرق
2آرام قائم پناه ‏دزفولی نژادبررسی تئوری واکنشهای الکتروشیمیایی داروهای غیر استروئیدی ضد التهاب‏12/20‏/1391سعید جامه بزرگیعلی نیازی
3زهرا جوانشیربررسی ساختار و رفتار دینامیکی حلقه های ایندنیل و سیکلوپنتا دی انیل حاوی گروه BH2 و قطعه فلزی آیزولوبال آن [Co(CO)3] با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و آغازین‏30/6/1392‏سعید جامه بزرگیداود نوری شرق
4آمنه خرسندبررسی نحوه جذب دارو های جدید ضد ‏سرطان روی نانوتیوپ های تک دیوراه با ‏استفاده از روش های آغازین و تابع ‏چگالی‏27/5/1394‏سعید جامه بزرگیرضا غیاثی
5فهمیده شعبانی ‏مینا آبادسنتز وشناسای ترکیبات شیف بیس و نانو دارویی جدید و بررسی خواص بیولوژکی آن ها‏27/5/1394‏سعید جامه بزرگیمژگان شیخ پور
6علی ابدامتهیه نانو کامپوزیت های منیزیم هیدروکسید: بررسی ساختاری،پایداری حرارتی و بررسی اثرات آن روی تاخیر در آتش گیری در حضور برخی پلیمرهاسعید جامه بزرگی و محمد یوسفیعلی نیازی
7حمید رضا خلیلی قیداربهینه سازی شرایط سنتز نانو ذرات اکسید روی، با استفاده از برخی فسفوناتها در شرایط هیدروترمال: مطالعه ی تاثیر زمان ، ‏غلظت ویون ‏Cl- ‎‏ .‏سعید جامه بزرگی و علی محمودیسعید دهقانپور
8فهیمه ظفرنیابررسی نظری ایزمروی شدن اتصال در برخی از کمپلکس های فلزهای واسطه و عامل های موثر در پایداری آنها.‏سعید جامه بزرگی د رضا غیاثیداود نوری شرق
9مهیار رضوانیبررسی مکانیک کوانتومی ویژگی های ساختاری الکتریکی و فتوشیمیایی سیستم های ابر ملکولی دوتایی و سه تایی فولرن – متالو پورفیرین برای افزایش عملکرد سلول های خورشیدیسعید جامه بزرگی و مسعود درویش گنجیعلی نیازی
10نسرین صادقیبررسی نظری ساختار، پیوند و خواص طیفی داروهای پادسرطانی.‏سعید جامه بزرگی و رضا غیاثیرضا فضائلی
11رضا زادهبررسی نظری ساختار، پیوند و مکانیسم آبکافت داروهای پادسرطانی نسل دومسعید جامه بزرگی و رضا غیاثیرضا فضائلی
12فرخنده اوشالسنتز و شناسایی‎ ‎‏ تعدادی از کمپلکس های جدید با برخی از لیگاندهای باز شیف بزرگ حلقه ای و بزرگ غیر حلقه ای ‏حاوی اتم های دهنده اکسیژن و نیتروژن‎;‎‏ مطالعه اشعه ایکس، ان ام ار و فلورسانس بعضی از آنها‎ ‎سعید جامه بزرگی و رضا گلبداغیمژده لیاقتی دلشاد
13نرگس سیرجانیانسنتز، شناسایی ومطالعهX-ray ,NMR, IR‏ تعدادی ازکمپلکس های باز شیف بزرگ حلقه ایی وبزرگ غیر حلقه ایی ‏ومطالعه خواص دارویی برخی از آنها
سعید جامه بزرگی و رضا گلبداغیمژده لیاقتی دلشاد
14سارا امیدوارسنتز شناسایی ومقایسه ابعاد ررات نانو اکسیذ روی با استفاده از قالب های مختلف فلزی آلی ) – MOFs )سعید جامه بزرگیعلی فرقانیها
15محبوبه منگلی تهیه و بررسی ساختار پلیمرها کوئوردینانسیونی با لیگاند های دهنده اکسیژن و نیتروژن و کاربرد آنها در واکنشهای کاتالیستیسعید جامه بزرگی و معصومه طباطباییمجید رمضانی
16بیتا عابدیطراحی وشناسایی فرمولاسیون جدید جهت بهبود حلالیت وکنترل رهایش داروی قلبی بر پایه نانو حفره های معدنیسعید جامه بزرگی و علی اکبر طرلانیعلی نیازی
17تهمینه بنی بایرامیطراحی، بهینه سازی و مطالعات نظري تعدادي از مشتقات جدید گرافن به منظور جذب برخي آلاینده های سمی موجود در هوا، با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و نظریه تابعی چگالی .سعید جامه بزرگی
18زهرا محسنی نیکسنتز و شناسایی نانو اکسیدهای برخی فلزات واسطه ردیف اول با استفاده از چهارچوب فلز-آلی(‏mof‏)بر مبنای ‏مشتقات بنزوییک اسید و بای پیریدینسعید جامه بزرگیمجید رمضانی
19معصومه محمدی سنتز و شناسایی نانو آهن اکسید ,منگنزاکسید, مس اکسید, کروم اکسید, کبالت اکسید بااستفاده از چارچوبهای فلز آلی آهن , منگنز , مس ,کروم و کبالتسعید جامه بزرگی
20زهرا کاظمیبررسي نظری برهم¬کنش جذب داروهاي پادسرطان آلی فلزی با نانولوله ها و نانوقفس هاسعید جامه بزرگی و رضا غیاثیمحمد یوسفی
21مریم رحیمیمطالعه نظري ساختار و خواص الکتروشیمیایی برخی مشتقات فروسن بوسیله ‏DFT‏ و ‏TDDFT‏ ‏سعید جامه بزرگی و پروفسور شرمتمحبوبه پورکلهر و رضا غیاثی
22مسعود طالع مقیمبررسي تاثير گروه های دهنده و پذيرنده در تركيبات دوتايي و سه تايي فولرن پورفيرين بر روی عملکرد سلول –
های خورشيدی بر پايه تئوری تابعيت چگالي
سعید جامه بزرگیمهیار رضوانی
23شهین پاپیسنتز نانوساختارهای مغناطیسی آهن،کبالت،نیکل ومس عامل دار شده با آمین و بررسی کاربرد کاتالیزوری آنهادر ‏سنتزترکیبات هتروسبکل نیتروژن دار توسط واکنش های ترکیبی چندجزئیسعید جامه بزرگیآتیسا یزدانی پور
24فریده صرافیونآماده سازی کمپلکس های نانو ذرات فلزی مغناطیسی وکاربرد آنها برای سنتز مشتقات ایزوایندولین -1و3 دیون ‏وتترازولسعید جامه بزرگیداود حبیبی
25احمد رضا قلی زاذهتهیه نانو کامپوزیت های آلومینیوم هیدروکسید: بررسی ساختاری،پایداری حرارتی و بررسی اثرات آن روی تاخیر ‏در آتش گیری در حضور برخی پلیمرها.‏سعید جامه بزرگی محمد یوسفیعلی نیازی
26سپهوند‏ سنتز ،مشخصه یابی و عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکاتالیست های سیستم ‏‎(A,B:Pd,CuO,Cu2O)A/B
‏ و اثر دوز دوپانت روی گاف انرژی سیستم نیمه هادی سنتزی
سعید جامه بزرگی و رضا فضائلیعلی نیازی
27حسین شیرانیمطالعه محاسباتي فتوسوئچینگ و انتقال الكترون درونمولكولي در یک کمپلكس دوهستهای آهن کبالتحسن سبزیانسعید جامه بزرگی
29عاطفه محمد حسینبررسي نحوه جذب داروهاي جديد ضد سرطان روي گرافن عامل دار شده با فلزات واسطه با استفاده از ‏روشهاي آغارين و تابع چگاليسعید جامه بزرگیجواد بهشتیان
30حدیث قبادیبررسی نظری ساختار، پیوند،خواص نوری و طیفی در کمپلکس های آلی فلزی کاربین هاسعید جامه بزرگی و رضا غیاثیرضا قضائلی
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن