ردیفنام و نام خانوادگیعنوان پایان نامه
1حوریه یحیاییمطالعه اثر حلال بر روی واکنش افزایشی پارا کلرو آنیل و تری فنیل فسفین
2مریم بهشتیاکسیداسیون کینوکسالین به روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود دی اکسید سرب
3علیرضا مکرماندازه گیری اسپکتروفتومتری ثابت های اسیدی زیلن لورنژ در حلال های مختلف توسط روش های کمومتریکس
4زهرا حامدیبررسی ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس فلز Pr 3+با لیگاند PAR به روش اسپکتروفتومتری و مطالعه QSAR ترکیبات آلی آلوده کننده
5مازیار میرزاکوپلیمریزاسیون رادیکالی و پیوندی تکپاریN –وینیل پیرولیدین و 2-(اکریل آمید)-2-متیل پروپان سولفونیک اسید بر کربوکسی متیل سلولز
6کبری بهاریبررسی ساختارو پایداری حرارتی کوپلیمرهای سنتزی حاصل از تراکم پارا آمینو بنزوئیک اسید، تری میلیدو پارا آمیدو بنزوئیک اسید، 1و5-نفتالن دی آمین، فوماریک اسید وترفتالیک اسید
7نرگس ذوالفقار کرهرودیبررسی واکنش دهیدروژناسیون 3-پیرولین و 2و5-دی هیدروفوران با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین، تحلیل NMR
8کبری کریمی قائدیاندازه گیری اسپکترو فتو متری مس و بیسموت توسط روش کمترین مربعات جزئی و تصحیح سیگنال های عمودی
9روح الله میرزاییمطالعه QSAR سمیت توسط روش های مکانیک کوانتومی آغازین و کمومتریکس
10مریم قیاسیمطالعه QSAR/QSPR ترکیبات دارویی توسط روش های مختلف کمومتریکس
11پیمان دارابی بازوندسنتز وشناسایی ساختار کوپلیمرهای 4-نیترو-1و2- فنیلن دی آمین، فتالیک اسید، ترفتالیک اسید، مالئیک اسید، فوماریک اسید، تری میلیدو پارا آمیدو بنزوئیک اسید و 4',4 – دی آزو بنزوئیک اسید و بررسی عوامل موثر بر پایداری حرارتی آنها با استفاده ازروش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل NBO
12عاطفه حسین زاده سمنانیسنتز وشناسایی ساختار کوپلیمرهای 4-نیترو-1و3- فنیلن دی آمین، فتالیک اسید، ترفتالیک اسید، مالئیک اسید، فوماریک اسید، تری میلیدو پارا آمیدو بنزوئیک اسید و 4',4 – دی آزو بنزوئیک اسید و بررسی عوامل موثر بر پایداری حرارتی آنها با استفاده ازروش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل NBO
13علی حسینیسنتز وشناسایی ساختار کوپلیمرهای 4-نیترو-1و3- فنیلن دی آمین، فتالیک اسید، ترفتالیک اسید، مالئیک اسید، فوماریک اسید، تری میلیدو پارا آمیدو بنزوئیک اسید و 4',4 – دی آزو بنزوئیک اسید و بررسی عوامل موثر بر پایداری حرارتی آنها با استفاده ازروش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل NBO
14مینا منتظریمطالعه QSAR ترکیبات دارویی توسط روش های خطی و غیر خطی کمومتریکس
15شیدا زندیه شیرازیبررسی خواص ساختاری، الکترونی و رزنانسی در سیکلوپروپان و سیکلوبوتان و آنالوگ های حاوی Si و Ge وSn با استفاده از روش های محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل های NBO و NMR
16خدیجه کرمیبررسی خواص ساختاری، الکترونی و رزنانسی 1و8-متانونفتالن و آنالوگ های هتروسیکلی آن با استفاده از روش های محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل های NBO و NMR
17آیلین منصوریاکسیداسیون ولتامتری مشتقات کتکول : مطالعه تجربی و محاسباتی
18رقیه پورقبادیمطالعه الکتروشیمیایی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در حضور استیل سیستئین
19سمیه امین¬نژادبررسی خواص صورتبندی 2- (تری متیل فسفونیم 1و3- دی اکسان و آنالوگ های حاوی اتمهای S و Se با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل NBO
20سمیرا حقانیسنتز2 و 4 و 6 – تریس( 2- هیدروکسی اتیل تیو) – 1و 3و 5- تری آزین و بررسی کمپلکس های فلزات واسطه مربوطه
21مهر ناز قوچیانارزیابی حذف رنگ اینیگوکارمین از محلول¬های آبی با استفاده از نانو لوله ‏کربنی چند دیواره اصلاح شده (مطالعه موردی: نمونه پساب کارخانه نساجی ‏زرجین بافت)‏
22سیمین دخت صدریارزیابی حذف رنگ اینیگوکارمین از محلول¬های آبی با استفاده از نانو لوله ‏کربنی چند دیواره اصلاح شده (مطالعه موردی: نمونه پساب کارخانه نساجی ‏زرجین بافت)‏
23مریم یونسیانبررسی ارزیابی باقیمانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای ‏‏(مطالعه موردی: کدو سبز)‏
24سحر عرفی یگانهارزیابی غلظت باقیمانده سم ارگانوفسفره دیازینون در آب رودخانه عباس آباد ‏همدان در سال 1393‏
25سمیه عبدیارزیابی غلظت باقیمانده سم ارگانوفسفره دیازینون در آب رودخانه عباس آباد ‏همدان در سال 1393‏
26بهاره بهارمستیانارزیابی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی در منطق پرترافیک ‏شهرهمدان ‏
27منا کیان پوربررسی غلظت عناصر روی، کادمیوم، کروم و نیکل در عسل عرضه شده در بازار ‏مصرف شهر همدان ‏
28
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن